Tanpri Ouvri Sesyon an

Ede m! M pa konen kijan pou ouvri sesyon an!

Pou ouvri sesyon nan Link ARIS pou Paran an, ou dwe antre yon ID elèv ki valab ansanm ak password Link ARIS pou Paran an. Tanpri mete enfòmasyon pou ouvri sesyon an yon kote an sekirite pou pwoteje enfòmasyon sou vi prive pitit ou a.
Kòman pou jwenn yon ID elèv ak yon password.

SONJE: Lwa federal pwoteje konfidansyalite done sou elèv yo. Pa retransmèt done sa yo sou okenn fòm. Link ARIS pou Paran la pou itilize l sèlman pou amelyore rezilta aprantisaj elèv ou responsab edikasyon pou li a. Lè yo itilize done elèv yo pou nenpòt lòt bagay oubyen lè yo pa kenbe konfidansyalite done sa yo, sa kapab lakoz mezi disiplinè. Pou plis enfòmasyon, tanpri al gade Privacy policy Depatman Edikasyon Vil Nouyòk la.